Добавление, удаление и перемещение столбцов в StringGrid

Автор: Марина Прядко

Нам нужен StringGrid и 4 кнопки:

 • AddColButton - Добавление столбца
 • DelColButton1 и DelColButton2 - Удаление столбца (2 способа)
 • MoveColButton - Перемещение столбца
type
 TForm1 = class(TForm)
  StringGrid1: TStringGrid;
  AddColButton: TButton;
  DelColButton1: TButton;
  MoveColButton: TButton;
  DelColButton2: TButton;
  procedure AddColButtonClick(Sender: TObject);
  procedure DelColButton1Click(Sender: TObject);
  procedure MoveColButtonClick(Sender: TObject);
  procedure DelColButton2Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;
 
type
 TAddDelStringGrid = class(TStringGrid)
 protected
  procedure RemoveColumn1(DelColumn: Integer);//Удаление (способ 1)
  procedure RemoveColumn2(DelColumn: Longint); //Удаление (способ 2)
  procedure AddColumn(NewColumn: Integer);//Добавление столбца 
  procedure MoveColumn(FromIndex, ToIndex: Longint);//Перемещение
 end;
 
var
 Form1: TForm1;
 
implementation
 
{$R *.dfm}
 
procedure TAddDelStringGrid.RemoveColumn2(DelColumn: Longint);
 begin
 if DelColumn = FixedCols then
 begin
  if DelColumn = (ColCount - 1) then
  begin
  Cols[DelColumn].Clear;
  if ColCount<FixedCols + 1 then ColCount := (ColCount - 1);
  end
 end
 else
 begin
 Cols[DelColumn] := Cols[DelColumn + 1];
 DeleteColumn(DelColumn + 1);
 end;
 end;
 
procedure TAddDelStringGrid.RemoveColumn1(DelColumn: Integer);
var
  Column: Integer;
begin
 if DelColumn <= ColCount then
 begin
  Cols[DelColumn].Clear;
  for Column := DelColumn+1 to ColCount - 1 do
   Cols[Column - 1].Assign(Cols[Column]);
  ColCount := ColCount - 1;
 end;
end;
 
procedure TAddDelStringGrid.AddColumn(NewColumn: Integer);
var
 Column: Integer;
begin
 ColCount := ColCount + 1;
 for Column := ColCount - 1 downto NewColumn+1 do
  Cols[Column].Assign(Cols[Column - 1]);
 Cols[NewColumn].Text := '';
end;
 
procedure TAddDelStringGrid.MoveColumn(FromIndex, ToIndex: Longint);
begin
 inherited;
end;
 
//==============================================================
procedure TForm1.AddColButtonClick(Sender: TObject);
begin
 TAddDelStringGrid(StringGrid1).AddColumn(3);
end;
 
procedure TForm1.DelColButton1Click(Sender: TObject);
begin
 TAddDelStringGrid(StringGrid1).RemoveColumn1(3);
end;
 
procedure TForm1.DelColButton2Click(Sender: TObject);
begin
 TAddDelStringGrid(StringGrid1).RemoveColumn2(3);
end;
 
procedure TForm1.MoveColButtonClick(Sender: TObject);
begin
 TAddDelStringGrid(StringGrid1).MoveColumn(1, 3);
end;
 
faq/delphi/ui/operations_with_columns_in_stringgrid.txt · Последнее изменение: d.m.Y H:i — seagirl
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki